اولین ۱۶ آذر پس از حسن روحانی چگونه خواهد بود؟

اولین ۱۶ آذر پس از حسن روحانی چگونه خواهد بود؟