صدری: چیزی برای پنهان کردن از هواداران پرسپولیس نداریم