جزئیات جدید از باند ‌سارقان خشن اتوبان کرج ‌ـ قزوین