فرگوسن درست می‌گوید یا عزیزی‌خادم؟/ «خوبان عالم» و چند پرسش!