تضمین برای عدم تکرار بدعهدی خواسته غیرقابل چشم‌پوشی ایران است