کشف ۶۶ قبضه سلاح از ۲ باند قاچاق

کشف ۶۶ قبضه سلاح از ۲ باند قاچاق