پرداخت ۴درصد سود سهام عدالت به صورت سهام

پرداخت ۴درصد سود سهام عدالت به صورت سهام