واکنش شهاب زاهدی بعد از باخت مقابل رم

واکنش شهاب زاهدی بعد از باخت مقابل رم