تولیدکنندگان شیرخشک ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت شدند