مخابرات و مپنا سود سهام عدالت را ندادند

مخابرات و مپنا سود سهام عدالت را ندادند