میزان مصدومیت اخباری پس از MRI مشخص می‌شود

میزان مصدومیت اخباری پس از MRI مشخص می‌شود