مولن فایو، کراس‌اوور الکتریکی جدیدی برای بازار آمریکا +عکس