اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

محکومی که مخل امنیت روانی مردم است نباید مورد ارفاق قرار گیرد/ نباید در ارفاقات قانونی افراط و تفریط شود