مسئولان باید در سطح مردم زندگی کنند

مسئولان باید در سطح مردم زندگی کنند