حرف بورسی‌ها به کرسی نشست

حرف بورسی‌ها به کرسی نشست