آژانس استقلال خود را حفظ کند/ ایران خواهان مذاکرات نتیجه محور است