نامه به رئیس جمهور از طرف داوران نبوده است

نامه به رئیس جمهور از طرف داوران نبوده است