درخواست ۱۶۰ نماینده از رئیس جمهور درباره پیمان شانگهای