پیروزی شاگردان آقای خاص مقابل تورینو

پیروزی شاگردان آقای خاص مقابل تورینو