سرما چه نقشی در بیماری‌های تنفسی دارد؟

سرما چه نقشی در بیماری‌های تنفسی دارد؟