افسردگی ناشی از همه‌گیری در چه افرادی بیشتر است؟

افسردگی ناشی از همه‌گیری در چه افرادی بیشتر است؟