یک سوم شهرنشینان بدمسکن هستند

یک سوم شهرنشینان بدمسکن هستند