سیگارهای الکترونیکی چه آسیبی به بدن می‌رسانند؟

سیگارهای الکترونیکی چه آسیبی به بدن می‌رسانند؟