رشد تیراژ و خروج خودروسازان از زیان در گرو اصلاح قیمت انواع خودروهای داخلی است