المانیتور: آمریکا هیچ جایگزینی برای مذاکره با ایران ندارد