مذاکراتی که تحریم‌ها را لغو نکند قابل احیای مجدد نیست