اتحادیه اروپا: رفع تحریم های ایران بخش حیاتی برجام است