تصادف اتوبوس بی‌آرتی با گاردریل بزرگراه امام علی

تصادف اتوبوس بی‌آرتی با گاردریل بزرگراه امام علی