بساط مجرمین در اینجا پهنِ پهن است!

بساط مجرمین در اینجا پهنِ پهن است!