کسری ۱۰درصدی برق کشور مربوط به استخراج رمزارز است

کسری ۱۰درصدی برق کشور مربوط به استخراج رمزارز است