فعال شدن ۱۴۷ جایگاه سوخت در تهران و ۱۷۰۰ جایگاه در کل کشور