مذاکرات اخیر با گروسی سازنده بود

مذاکرات اخیر با گروسی سازنده بود