پس از چند سال تحریم و رکود اقتصاد ایران به ثبات رسیده است