قورت‌دادن آدامس چه خطراتی در کودکان دارد؟

قورت‌دادن آدامس چه خطراتی در کودکان دارد؟