پیروزی آاِک با گلزنی انصاری‌فرد و حاج‌صفی

پیروزی آاِک با گلزنی انصاری‌فرد و حاج‌صفی