آینده صیادمنش با زوریا چه می شود؟

آینده صیادمنش با زوریا چه می شود؟