سویه جدید کرونا در کشور دیده نشده است/ دز سوم در تهران بیشتر از سایر استان‌ها تزریق شده است

سویه جدید کرونا در کشور دیده نشده است/ دز سوم در تهران بیشتر از سایر استان‌ها تزریق شده است