سفر پرماجرای ۱۴ ساعته یزد تا تهران با دو قطار و یک اتوبوس