آقا مجتبی تهرانی:پیامبر، امیرالمومنین و مومنین چگونه تربیت شدند؟