مرگ ۱۸۰ هزار پرسنل کادر درمان در جهان در دوره کرونا