کاهش میزان سوخت انبارشده کشورها/افزایش قیمت نفت ادامه دارد