تعمیر تلویزیون ال جیفروش ویژه هولدر پیراهنتعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …سرورنگ

آخرین وضعیت علیرضا کریمی پس از جراحی