کدام پیشنهاد AFC درمورد خارجی‌ها به ضرر ایران است؟