سرطایفه گمشادزهی به قتل رسید

سرطایفه گمشادزهی به قتل رسید