چرا آمریکا از پذیرش اولویت‌های مذاکرات طفره می‌رود؟

چرا آمریکا از پذیرش اولویت‌های مذاکرات طفره می‌رود؟