عامل مهم بروز زخم پای دیابتی چیست؟

عامل مهم بروز زخم پای دیابتی چیست؟