تخریب اموال شهروندان و ایجاد آشوب توسط اوباش خیابانی