دشمنان عزت و عقلانیتِ امیرعبداللهیان/ آنچه درباره ماجرای