مخبر: پیشرفت طرح انتقال آب از دریا به فلات مرکزی باید سرعت بگیرد