فعالیت‌های ورزشی انفرادی و گروهی ممنوع شد

فعالیت‌های ورزشی انفرادی و گروهی ممنوع شد